IsoDim hjelp modul for Varmetap

Formål

Denne modulen er brukt for å beregne varmetapet av rør, kanal og overflater i tekniske anlegg.

Beregningstype

Du må velge en av seks kategorier. I rørene er mediet en type væske/gass mens det i kanaler alltid er luft.

Orientering

Ved beregning av ytre varmeovergangstallet er retningen til rør/kanal nødvendig.

Beregningskriterium

Det er fem ulike alternativer:

1.     Isolasjonstykkelse: Når du vet tykkelsen på isolasjon

2.     Overflatetemperatur: Når du vil at IsoDim skal beregne nødvendig isolasjonstykkelse for å oppnå en viss overflatetemperatur

3.     Varmetap: Når du vil at IsoDim skal beregne nødvendig isolasjonstykkelse for å oppnå et visst varmetap

4.     NS-EN 12828/DS 452: Bruker temperaturforskjellen (medie - omgivelse), driftstimer og spillfaktor energi for å velge en av seks isolasjonsklasser. Spillfaktor energi er den del av varmeavgivelsen som betraktes som bortkastet. Standardverdien (1) betyr at all varmetap anses bortkastet, verdier som er lavere enn 1 betyr at noe av varmetapet anses gunstig (dette kan være eksempelvis i oppvarmede rom). Isolasjonsklassen dikterer den maksimalt tillatte varmetap og dermed den nødvendige isolasjonstykkelse. EN 12828 er gyldig for oppvarmingssystemer i bygninger, DS 452 er en Dansk utgave av samme standard som også er gyldig for kalde installasjoner (kjøling). Se utdrag_DS_452_2013.pdf for en tabell med anbefalte isoleringsklasser for ulike installasjoner.

5.     Gitt isolasjonsklasse: Her har man mulighet til å angi hvilken isolasjonsklasse i NS-EN 12828/DS 452 man vil at programmet skal beregne etter for å finne isolasjonstykkelsen. Isolasjonsklasse 6 gir det strengeste krav til varmetap og isolasjonstykkelse.

Ved beregningskriteriet 2, 3, 4 og 5 er bare ett lag med isolasjon tillatt. Det første kriteriet tillater opp til tre isolasjonslag. Beregningskriteriet 4 er kun gyldig for rør- og flate beregninger.

Kledning (overflate isolasjon)

Denne seksjonen setter emissivitet på den ytre overflate av det isolerte røret/kanalen. Dropplisten inneholder typiske verdier for forskjellige materialer.

Dimensjoner

For rørledninger må materiale velges i listen. Typiske dimensjoner/godstykkelse for valgt materiale kan finnes i dropplisten under, det er også mulig å legge inn egendefinerte dimensjoner og godstykkelse. Det skal brukes utvendig dimensjon av rør/kanal (uten isolering).

Emissivitet uisolert

Her angis emissiviteten til det uisolerte røret/kanalen. Dette brukes til å beregne varmeovergangstallet og varmetapet uten isolering. Isodim ser bort fra varmemotstanden i selve røret/kanalen. For rør/kanaler laget av metall er dette vanligvis en grei tilnærming, for plastrør kan denne tilnærmingen gi for stort varmetap.

Omgivelser

Beskriver forholdene rundt og inne i rør/kanal/overflate. Omgivelsestemperatur og mediumtemperatur brukes i alle beregninger. For utendørsforhold må også vindhastigheten oppgis. For kanaler må luftstrømmen også oppgis. Hvis du ønsker å beregne årlige energi forbruk bør gjennomsnitts (årlige) verdier benyttes. Hvis du ønsker å beregne "worst case" senario så må vindhastighet og omgivelsestemperatur reflektere dette.

Isolasjon

Det er mulig å ha opp til tre lag med isolasjon (det første er laget nærmest røret/kanalen/overflaten). For beregningskriteriet 2-5 er isolasjonen begrenset til kun ett lag. Velg et isolasjonsprodukt fra dropplisten. En av de vanlige tykkelser for produktet kan deretter velges i dropplisten nedenfor, eller du kan velge å angi en brukerdefinert tykkelse.

Beregne energiforbruk

Årlig energiforbruk og CO2-utslipp på grunn av varmetap vil bli beregnet. Fire parametere er nødvendig for å utføre beregningene:

1.   Driftstid: Hvis systemet ikke kjører hele året bør denne verdien gjenspeile dette. Antall driftstimer kreves også ved beregning av nødvendig isolasjonstykkelse i henhold til EN 12828. 8760 timer tilsvarer 12 måneders kontinuerlig drift (5840 t = 8 måneder).

2.  Energikostnad pr kWh: kostnadene for oppvarming av mediet, kan være en blanding av elektrisitet, olje, gass eller annet. Effektiviteten av ovnen bør inkluderes i beregningen av prisen (eksempel: Hvis varmeapparatets virkningsgrad er 80 % og prisen på energi levert til varmeapparatet er 0,15 kr/kWh, den effektive energiprisen er 0,15/0,8 = 0,1875 kr/kWh).

3.  CO2-utslipp: Utslipp i gram pr kWh. Effektiviteten av varmekilden bør også inkluderes i denne verdien (se energikostnad).

4.  Valuta: Valuta som skal brukes for beregningene. Vær oppmerksom på at valuta bare endrer teksten i de beregnede resultatene og ikke tallet (det er ingen automatisk konvertering mellom valutaer).

Ventiler, rørdeler og flenser

Her er det mulig å legge til utstyret festet til røret som øker det totale varmetap. Varmetapet er beregnet som ekstra ekvivalent uisolert rørlengde. Liste inneholder også noen forhåndsdefinerte typer.

Uisolerte oppheng

Dette er en forenklet metode for å beregne det ekstra varmetapet på grunn av røroppheng. For installasjoner utendørs vil 25% varmetap bli lagt til det totale varmetapet og for innendørs installasjoner vil 15% bli lagt til. Med isolerte oppheng menes oppheng som ikke er i metallisk kontakt med røret samt at ingen metalldeler bryter gjennom isoleringen. Med isolerte oppheng får man ingen økt varmetap.

Resultater

Resultatene er vist i en tabell, innholdet endres automatisk når du endrer input ovenfor.